O Fondaciji

| Print |

OSNIVANJE FONDACIJE

Na osnovu dlana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacue Bosne i Hercegovine (,,Sluibene novine Federpije BiFf', broj L194,8195i 58102, 19103,2/06 i 8/06), a u skladu sa dlanom 20., 21.i 52. Zakona o udruZenjima i fondacijama (,,Službene novine Federacije BiH", broj 45/02), na prijedlog federalnog ministra kulture i sporta, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je Odluku o osnivanju Fondacije za kinematografiju V broj 898/2007 od 19.decembra 2007. godine. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da važi dotadašnja Odluka o osnivanju Fondacije za kinematografiju („Službene novine Federacije BiH", br.2199, 55102, 23103 i 30/03).

Osnovni CILJEVI FONDACIJE:

Osnovni cilj Fondacije je obezbjeđivanje sredstava za stimuliranje, razvoj i unapređivanje filmskog stvaralaštva i filmske proizvodnje i poduzetništva u Federaciji Bosne i Hercegovine, a naročito u domenu:

- proizvodnje filmova
- stimulisanja poduzetništva u oblasti kinematografije
- zaštite, čuvanja i prezentiranja arhivske i filmske građe,
- podrške organiziranju filmskih manifestacija,
- stimuliranja stvaralaca, institucija, udruženja i asocijacija u oblasti kinematografije,
- očuvanja i unapređenja kulturnih vrijednosti u oblasti kinematografije,
- projekata naučno-istraživačkog karaktera u oblasti kinematografije,
- izdavačke djelatnosti u oblasti kinematografije,
- edukacije i stručnog usavršavanja kadrova u oblasti kinematografije,
- povezivanja, saradnje i razmjene informacija i iskustava sa sličnim asocijacijama van granica Federacije BiH,
- prilagođivanja kinematografije tehnološkim i organizacionim promjenama, kao i razvoj tehničkih standarda u oblasti audiovizuelnih medija.

Posebni CILJEVI FONDACIJE:

- promoviranje estetskih vrijednosti u svim žanrovima i disciplinama u oblasti kinematografije;
- podrška kontinuitetu afirmiranih vrijednosti filmske proizvodnje;
- podrška izobrazbi filmskih stvaralaca;
- podsticanje inovativnih pristupa filmskoj umjetnosti i filmskom stvaralaštvu.

OSNOVE ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA FONDACIJE

Sredstva Fondacije će se koristiti za podsticanje i potpomaganje slijedećih aktivnosti:

filmski projekti od relevantne umjetničke vrijednosti;
stvaranje scenarističke građe;
promocija, cirkulacija, distribucija i prikazivanje domaćeg filma;
zaštita, čuvanje i prezentiranje filmske baštine;
međunarodna saradnja u oblasti kinematografije;
izdavačka djelatnost u oblasti kinematografije;
stručno usavršavanje u oblasti kinematografije;
učestvovanje u utvrđivanju i provođenju politike koja unapređuje razvoj kinematografije.

Vrste autorskog rada i profesionalnih aktivnosti koje predstavljaju osnov za korištenje sredstava Fondacije su:
igrani film, dokumentarni film, animirani film, eksperimentalni film, studentski film, manjinska koprodukcija, regionalna saradnja

Organi Fondacije

Upravni odbor:
Upravni obor čine Predsjednik i dva člana. Predsjednika i članove Upravnog odbora imenuje Vlada Federacije BiH iz reda stvaralaca naučnih, kulturnih i drugih javnih ličnosti na prijedlog federalnog ministra kulture i sporta. Mandat Predsjednika i članova Upravnog odbora fondacije traje četiri godine, s tim da mogu biti još jednom imenovani nakon isteka mandata.

Vlada Federacije FBiH je na 14. Sjednici održanoj 19.7.2011. godine donijela Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju V broj 753/2011 od 19.7.2011. godine u sastavu:
Amer Kapetanović, predsjednik
Jovan Marjanović, član
Ivo Čolak, član

Rješenjem o razrješenju Predsjednika Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju V broj 336/2014 od 27.2.2014. godine , na njegov zahtjev Razrješen je dužnosti Predsjednika Upravnog odbora , gosp. Amer Kapetanović, nakon čega je Rješenjem o privremenom imenovanju Predsjednika Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju V broj 337/2014 od 27.2.2014. godine imenovan Jovan Marjanović.

Rješenjem o privremenom imenovanju Predsjednika i članova upravnog odbora Fondacije za kinematografiju V broj 276/2016 od 22.1.2016. godine imenovan je na period do 90 dana Upravni odbor u sastavu:
Ivo Čolak, predsjednik
Emir Hadžihafizbegović, član
Haris Pašović, član

Istekom mandata dotadašnjeg, privremenog Upravnog odbora , Vlada Federacije BiH je na 66 sjednici održanoj 25.8.2016. godine donijela Rješenje o imenovanju upravnog odbora Fondacije za kinematografiju V broj: 1681/2016 od 25.8.2016. godine, u sastavu:
Ivo Čolak, predsjednik
Emir Hadžihafizbegović, član
Milan Trivić, član

Žiri Fondacije za kinematografiju:

Žiri Fondacije je povremeni organ Fondacije i sastoji se od Predsjednika i četiri člana. Predsjednika i članove Žirija imenuje Upravni odbor, a potvrđuje federalni ministar kulture i sporta-federalni ministar kulture i športa. Članovi Žirija Fondacije se imenuje svake godine nakon zatvaranja konkursa za izbor korisnika sredstava Fondacije. Mandat članova Žirija traje do završetka izbora korisnika sredstava Fondacije.