HAVC RASPISAO JAVNI POZIV ZA MANJINSKE KOPRODUKCIJE U 2022. GODINI

Javni poziv u potkategoriji koprodukcija s manjinskim hrvatskim udjelom otvoren je tijekom cijele godine, a prijave se podnose u četiri roka do: 11. siječnja 2022. , 12. travnja 2022. , 12. srpnja 2022. i 13. listopada 2022. godine.

Pod manjinskim koprodukcijama podrazumijevaju se one koprodukcije u kojima se udjel hrvatskog producenta (uključujući potporu Centra, vlastito ulaganje producenta, ulaganje televizija, prodaju televizijskih prava, distribucijske ugovore, neizravna ulaganja itd.) može kvalificirati kao službena koprodukcija prema odredbama Konvencije i/ili važećim bilateralnim koprodukcijskim sporazumima koje je Republika Hrvatska zaključila s drugim zemljama.

Javni poziv se raspisuje za sljedeće grupe audiovizualnih djela:

  • dugometražni igrani filmovi,
  • debitantski dugometražni igrani filmovi,
  • kratkometražni igrani filmovi,
  • dugometražni dokumentarni filmovi,
  • kratkometražni dokumentarni filmovi,
  • animirani filmovi,
  • eksperimentalni filmovi,
  • filmovi u postprodukcijskoj fazi u svim navedenim grupama.

Pravo prijave na Javni poziv za sve grupe audiovizualnih djela imaju fizičke i pravne osobe, upisane u sudski ili drugi registar za obavljanje djelatnosti proizvodnje audiovizualnih djela, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili one koje obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj, upisane u očevidnik producenata koji vodi Centar.

Uz popunjenu prijavnicu se obvezno online prilažu sljedeći dokumenti na hrvatskom jeziku:

– podaci o uspjehu prethodnih filmova redatelja (na domaćim i međunarodnim festivalima, broj gledatelja u hrvatskim kinima, prodaja i distribucija prethodnih filmova redatelja na međunarodnom tržištu – kino, televizija i druge platforme), ako ih ima – popuniti unutar prijavnice

– podaci o uspjehu prethodnih filmova producenta – hrvatskog producenta i glavnog producenta (na domaćim i međunarodnim festivalima, broj gledatelja u hrvatskim kinima, prodaja i distribucija prethodnih filmova producenta na međunarodnom tržištu, kino, televizija i druge platforme), ako ih ima – popuniti unutar prijavnice

operativni plan projekta – popuniti unutar prijavnice

– ispunjeni kvalifikacijski test – popuniti unutar prijavnice

– plan financiranja (podaci o svim dogovorenim i predviđenim izvorima financiranja) – popuniti unutar prijavnice

– dokaz o uređenom autorskom i srodnim pravima (izjava ili ugovor o uređenim autorskim pravima za scenarij i – izvorno autorsko djelo, ako je riječ o ekranizaciji postojećeg autorskog djela, a u kategoriji animiranih filmova i – izjava ili ugovor o uređenim autorskim pravima na korištenje likova)

– plan financiranja i financijski plan/troškovnik u kunskim iznosima izražen i u srednjem tečaju eura HNB-a na dan sastavljanja plana, s točno naznačenim datumom formiranja istog te iznosima koji se namjeravaju potrošiti u Republici Hrvatskoj

– prikaz koproducentskih udjela u postotcima i po zemljama koproducentima

– prikaz planirane zastupljenosti hrvatske strane u umjetničkom i tehničkom osoblju

– dokaz da je osigurano minimalno 50% potrebnih financijskih sredstava prema planu financiranja i financijskom planu koji su sastavni dio natječajne dokumentacije

– dokaz o već osiguranom dijelu planiranih sredstava u matičnoj zemlji većinskog producenta

– plan producenta o promociji i distribuciji projekta

– izbor prethodnih radova redatelja u DVD formatu ili putem poveznice

– dokaz o bonitetu (BON-1) ili ovjerena preslika Godišnjeg financijskog izvještaja (GFI) za prethodnu poslovnu godinu potvrđena od strane Financijske agencije

– BON-2, ne stariji od 30 dana;

– za obveznike dvojnog knjigovodstva: preslika godišnjeg Izvještaja o prihodima i rashodima, Bilanca i Bilješke uz financijske izvještaje za prethodnu kalendarsku godinu;

– za obveznike jednostavnog knjigovodstva: Odluka o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela usvojena od zastupnika po zakonu podnositelja Zahtjeva i Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za prethodnu kalendarsku godinu.

– važeći izvadak iz nadležnog registra

– potvrda nadležne porezne uprave o podmirenju dospjelih obveza po osnovi javnih davanja ne starija od 30 dana

Osim navedenih dokumenata uz prijavnicu se, prema kategorijama obvezno prilažu:

Za dugometražni i kratkometražni igrani film:

– dovršeni scenarij, sinopsis (do jedne kartice teksta), redateljska koncepcija

Za debitantski dugometražni igrani film:

– dovršeni scenarij, sinopsis (do jedne kartice teksta), redateljska koncepcija

– izbor dosadašnjih radova u DVD formatu ili poveznica na video sadržaj.

Za dugometražni i kratkometražni dokumentarni i eksperimentalni film:

– scenarij ili treatment, sinopsis, redateljska koncepcija; vizualni materijali (za eksperimentalni film)

za dugometražne dokumentarne filmove i provedeno istraživanje i/ili izrađen trailer videozapis priložen na DVD-u ili poveznica na video sadržaj.

Za animirani film:

– sinopsis i/ili scenarij sa slikovnim predlošcima, slikovna knjiga snimanja, redateljska koncepcija.

Za film u postprodukcijskoj fazi:

– uz navedenu dokumentaciju po kategorijama i postojeći materijal u DVD formatu ili poveznica na video sadržaj

detaljna specifikacija visine potrebnih sredstava za potpuno dovršenje filma.

Dokumenti uz prijavnicu, dostupni u javnim registrima kao službenim evidencijama  tijela s javnim ovlastima u elektroničkom obliku (e-uprava) prihvaćeni su kao način dokazivanja, pod uvjetima propisanim posebnim propisima.

Ukoliko podnositelju prijave budu odobrena sredstva državne potpore, podnositelj je dužan cjelokupnu natječajnu dokumentaciju dostaviti Centru u jednom primjerku prije potpisivanja Ugovora o sufinanciranju.

Prijavnica i svi dokumenti podnose se na hrvatskom jeziku, elektroničkim putem/online

za prvi rok odlučivanja: najkasnije do 11. siječnja 2022.,

za drugi rok odlučivanja: najkasnije do 12. travnja 2022.,

za treći rok odlučivanja: najkasnije do 12. srpnja 2022.,

za četvrti rok odlučivanja: najkasnije do 13. listopada 2022.

HAVC zadržava pravo promjene gore navedenih rokova, o čemu će pravodobno obavijestiti na http://www.havc.hr u rubrici „Javni pozivi“.

Prijavnice s cjelokupnom traženom dokumentacijom za pojedine natječajne kategorije vrednuju se uvažavajući utvrđene javno objavljene rokove odlučivanja, a nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.Prijave u kategoriji poticanja proizvodnje filmova podnose se na prijavnicama dostupnim na internetskoj stranici Centra.

Preuzeto sa: www.havc.hr ©