FONDACIJA ZA KINEMATOGRAFIJU SARAJEVO I KINOTEKA BIH POTPISALI PROTOKOL O SARADNJI NA OČUVANJU FILMOVA I FILMSKE GRAĐE

Prema potpisanom protokolu definisan je kvalitetniji odnos producenata kinematografskih djela prema kulturno-historijskom filmskom stvaralaštvu. U skladu sa sa članom 31. Pravilnika o procedurama i kriterijima za izbor korisnika sredstava Fondacije i Pravilima Kinoteke definisane su aktivnosti na čuvanju  i zaštiti filmova i filmske građe.

Producenti kinematografskih djela namijenjenih javnom prikazivanju, bez obzira na to u kojoj su tehnici snimljeni, su dužni da u prvoj godini prikazivanja kinematografskog djela predaju Kinoteci BiH jednu nekorištenu kopiju svakog proizvedenog filma u DCP formatu ili u bilo kojem drugom digitalnom formatu i pripadajuću dokumentaciju, koja obuhvata: scenario, knjigu snimanja, dijalog listu, tltl listu, plakat, kataloge, fotografije iz filma i radne fotose sa snimanja filma.

Producent su obavezni da, najkasnije godinu dana nakon snimanja kinematografskog djela, Kinoteci BiH predaju na trajno čuvanje izvorne originalne materijale snimljenog kinematografskog djela za šta će dobiti odgovarajući dokument od strane Kinoteke BiH, kako bi mogli konkurisati u Fondaciji za kinematografiju Sarajevo za sredstva po javnom konkursu naredne godine. Producenti su obavezni da Kinoteci BiH, za njen arhiv dostave podatke o proizvedenom filmu u roku od tri mjeseca od dana završetka distribucije filma. Ovo se odnosi na sve producente i njihove projekte koji su podržani od strane Fondacije za kinematografije Sarajevo u proteklom periodu.

Fondacija za kinematografiju Sarajevo se ovim protokolom obavezuje da će uz obaveznu dokumentaciju potrebnu za apliciranje na Konkursni izbor korisnika sredstava Fondacije za kinemotografiju za pozicije sufinansiranja filmskih projekata uvrstiti dokument kojim se dokazuje da je svaki prethodni film finansiran sredstvima Fondacije u bilo kom iznosu predat u Kinoteku BiH.

U filmskom arhivu Javne ustanove Kinoteka Bosne i Hercegovine čuva se 2.500.000 metara filmske trake, a dio filmskog fonda Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine proglasila je pokretnim nacionalnim dobrom. Riječ je o originalnom materijalu – negativi slike i tona prvih 40 bh. igranih filmova, što Kinoteku svrstava među najznačajnije institucije kulture u BiH.