FILMSKI CENTAR SRBIJE RASPISAO POZIV ZA MANJINSKE KOPRODUKCIJE

Prijavni formular i konkursna dokumentacija dostavljaju se isključivo u elektronskoj formi u PDF formatu na elektronsku adresu Centra: konkurs2022@fcs.rs.

Formular konkursne prijave i prateća dokumentacija dostupni su na internet stranici Filmskog centra Srbije (www.fcs.rs).

Ovim konkursom se sufinansiraju projekti u kinematografiji za 2022. godinu u kategoriji: Sufinansiranje proizvodnje manjinskih koprodukcija, koji se biraju na osnovu kriterijuma iz ovog konkursa čime se direktno sredstva konkursa usmeravaju na stvaranje i promovisanje proizvoda od kulturnog značaja. Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica i preduzetnici, nosioci autorskih imovinskih prava koji ispunjavaju sledeće uslove:

– da su upisani u odgovarajući registar Agencije za privredne registre (u daljem tekstu: „APR“) koji se vodi za teritoriju Republike Srbije, sa registrovanom pretežnom delatnošću proizvodnje kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa ili distribucije kinematografskih dela, audio-vizuelnih dela i televizijskog programa ili prikazivanja kinematografskih dela (u daljem tekstu: „Producenti“),

– da im poslovni računi nisu blokirani u periodu od dana podnošenja prijave na konkurs do dana donošenja odluke Upravnog odbora o izboru dobitnika sredstava po konkursu;

– da nemaju neplaćene obaveze po osnovu poreza i drugih javnih davanja, na dan podnošenja prijave na konkurs.

Kao dokaz ispunjenja uslova navedenih u prethodnom stavu, prilikom prijave na konkurs zainteresovani učesnik mora da dostavi:

– izvod sa internet stranice Agencije za privredne registre na koјem se vidi pretežna delatnost Producenta;

– izvod sa internet stranice Narodne banke Srbije na koјem se vidi da Producent nije u blokadi.

Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave koje nisu podnete od ovlašćenih lica, prijave koje nisu podnete na propisanom formularu i prijave koje nisu predmet javnog konkursa neće se razmatrati.

Sve dodatne informacije i objašnjenja od značaja za sprovođenje postupka konkursa mogu se dobiti putem telefona broj: 011 2625-131, ili putem elektronske pošte na: konkurs2022@fcs.rs.

Preuzeto sa: www.fcs.rs ©